สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  หยวกกลาง
 
1. นางแสงสุรีย์  พัฒนะสุภาภรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขอทองหลาง
 
1. นายสมพรประเสริฐ  พี่พิมาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดาทิพย์  มีสังเกต
 
1. นางณัฐธยาน์  ชฎากุล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายธนาวุธ  พามี
2. นางสาวเกศินีย์  คีรีสูงเนิน
 
1. นางฟ้าสาง  บุญช่วย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวอารียา  หอกิ่ง
 
1. นายธวัชชัย  พัฒนะสุภาภรณ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายนลธวัฒน์  เต็มเมืองปัก
 
1. นายธวัชชัย  พัฒนะสุภาภรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวดารารัตน์  ขำงาม
 
1. นายธวัชชัย  พัฒนะสุภาภรณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 4 1. เด็กชายอนุชา  ชัยกิ่ง
 
1. นางสุวรรณา  เนื่องกระโทก
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวศิริณา  กุฎสำโรง
2. นางสาวสาวิตรี  โฉมกิ่ง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์