สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลอย  พ่อค้า
 
1. นางสาววรรณทวี  นิตย์กระโทก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.67 ทอง 4 1. นางสาวจีรประภา  จิตวิจารณ์
2. นางสาวศิรินาท  จรรยาศิริ
3. นางสาวอรนิด  พอกพูล
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วิชัย
2. นางสาวสุรีรัตน์  โฆษวิฑิตกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวดล  ภูบุญมี
2. เด็กชายเอกธนัฐ  บุษบา
 
1. นางสาวสอางทิพย์  พิมพ์ปรุ
2. นายมังกร  น้อยเมล์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายครรชิต  ไชยจะโปะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พุดจีบ
 
1. นายสมชัย  วรธงไชย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพรแสง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วโค
3. เด็กหญิงสุนิสา  พอกพูล
4. เด็กชายเกริกพล  ข่ายกระโทก
5. เด็กหญิงแจ่มนภา  หอกกิ่ง
 
1. นางสาวแววตา  เจริญสุข
2. นางสาวศรีประภา  ขอขันกลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณพัชร  พรมประโคน
2. นางสาวพิมพ์นิภา  หอกกิ่ง
3. นางสาวสุธาทิพย์  พิมย์สำโรง
4. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์ศรี
5. นางสาวไพลิน  ขุนทอง
 
1. นางสาวศรีประภา  ขอขันกลาง
2. นางสาวแววตา  เจริญสุข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรปรียา  ขอมเมืองปัก
 
1. นางสาวประภาพรรณ์  พรหมพิสารท์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริอร  นิลโครต
 
1. นางพรชนก  ศรีบุญเรือง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิตชนก   คำหางหงษ์
2. เด็กหญิงช่อผกา   เอื้อนกิ่ง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  วรวงศ์
2. นางสาวปรารถนา  สุดสำโรง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนัญชน  นิ่มนวล
2. เด็กชายสิโรฒน์  คดวงษ์ฆ้อง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  สัตย์ฌุชนม์
2. เด็กชายอาคีรา  สูญกิ่ง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์