สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรวรรณ  แต้มกระโทก
 
1. นางสุดารัตน์  เจนชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวพัชรี  เคยตะคุ
 
1. นางสุดารัตน์  เจนชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอนุธิดา  นาพิณ
 
1. นางโสภา  แปลนดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวธัญชนก  สุขโข
 
1. นางโสภา  แปลนดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาลัยพลอย
2. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  ยะวงคะ
 
1. นายวันชัย  ชาญสำโรง
2. นายปัญญา  ปราบราบ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  พระเวทบรินรักษ์
 
1. นายสถิตย์ธรรม  ทบธรรม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชัยธวัช  หอยตะคุ
 
1. นายปัญญา  ปราบราบ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชยณัฐ  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  สุขตะคุ
3. เด็กชายเนติธร  นามตะคุ
 
1. นางสาวภรณี  พรหมนิล
2. นายอุดมศักดิ์  กาจสันเทียะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.75 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกมลชนก  ชัยจะโป๊ะ
2. นางสาวกฤติยาณี  กล่อมจอหอ
3. นางสาวกัลยาณี  พันตะคุ
 
1. นางสาวภรณี  พรหมนิล
2. นางสาวอนุสรา  สาชะรุง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กล่อมจอหอ
2. เด็กหญิงอรศิตา  จิ๋วตะคุ
3. เด็กหญิงเบญจสิริ  เสริฐเมืองปัก
 
1. นายกิตติพัฒน์  คำแพง
2. นายธวัฒน์ชัย  แก้วเมืองปัก
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวขวัญจิรา  เกตุสระน้อย
2. นางสาวทิฟฟันนี่  ลินน์ เฮนนิงส์
3. นางสาวปรียาพร  หน้าบัณฑิต
 
1. นายกิตติพัฒน์  คำแพง
2. นายธวัฒน์ชัย  แก้วเมืองปัก
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์ประเสริฐ
2. เด็กชายวรกิต  จิ๋วตะคุ
 
1. นางลาวัลย์  เงื่อนตะคุ
2. นางสาวอนุชศรา  จันอ่อน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวอนุธิดา  โควิชัย
2. นายอานุภาพ  ทดกิ่ง
 
1. นางสาวอนุชศรา  จันอ่อน
2. นายสิปปกร  สุทธิศิลป์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุมาพร  แฟงตะคุ
2. เด็กหญิงเกศณี  ดีพรมราช
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เฟื่องทอง
2. นายศิโรจน์  โฆษวิฑิตกุล
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายภูมรินทร์  ยะสูงเนิน
2. นางสาววรนุช  มาศเลิง
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เฟื่องทอง
2. นายศิโรจน์  โฆษวิฑิตกุล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  มาศรักษา
 
1. นายณัฐกิตต์  อึ้งสังวรณ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญสิรี  อัศวธรรมกุล
 
1. นายภามภคิน  ครามสายออ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฤทธิรงค์  มานตะคุ
 
1. นายณัฐกิตต์  อึ้งสังวรณ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายณัฐวุฒิ  เจริญตะคุ
 
1. นายภามภคิน  ครามสายออ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิธร  สวัสดีผล
 
1. นายณัฐกิตต์  อึ้งสังวรณ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  แก้วเอก
 
1. นายภามภคิน  ครามสายออ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายวีรภัทรา  นาคตะคุ
 
1. นายณัฐกิตต์  อึ้งสังวรณ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายธีรภัทร  ทยอมใหม่
 
1. นายภามภคิน  ครามสายออ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงแพรวา  เนตรโสภา
 
1. นางศุภกานต์  สิตวงษ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 39.75 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเกศกนก  ผ่องศาลา
 
1. นางศุภกานต์  สิตวงษ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสริตา  มังตะคุ
 
1. นางสาวณัฐวดี  รำพรรณนิยม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชนิดา  หยดสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฐวดี  รำพรรณนิยม
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มาลัยพลอย
2. เด็กหญิงวรรณพร  ภูมิเจริญ
 
1. นางศุภกานต์  สิตวงษ์
2. นางสาวณัฐวดี  รำพรรณนิยม
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาคภูมิ  ผาดี
 
1. นางสาวณัฐวดี  รำพรรณนิยม
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชชานนท์  มาสัย
2. เด็กชายศิริชัย  ขันตะคุ
3. เด็กหญิงอิศริยา  งามตะคุ
 
1. นายปรวิชญ์  นามสน
2. นางโสภา  แปลนดี
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิววนา  หาญฉิมพลี
2. นายธรรมชาติ  นาคตะคุ
3. นายราชานนท์  จิตรสูงเนิน
 
1. นางโสภา  แปลนดี
2. นางสาวอนุชศรา  จันอ่อน
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรพล  คุณะเวช
2. เด็กชายเฉลิมศิลป์  สีดาจันทร์
 
1. นายธีรพงษ์  กันตะคุ
2. นางศุภากาญจน์  ชี้กิ่ง
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายณัชชานนท์  พิมพะ
2. นายเขมินท์  ตุ้มไธสง
 
1. นายธีรพงษ์  กันตะคุ
2. นางศุภากาญจน์  ชี้กิ่ง
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นายณัฐชนน  เรไรตะคุ
2. นายพัฒนา  สุมาลี
 
1. นายปรวิชญ์  นามสน
2. นางศุภากาญจน์  ชี้กิ่ง
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพัฒน์  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
2. นายอัมรินทร์  ปั่นเมืองปัก
3. นายอัษฎาวุธ  งามตะคุ
 
1. นางกานต์ธีรา  พูนผล
2. นางศุภากาญจน์  ชี้กิ่ง
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  กายสิทธิ์
2. นางสาวปฏิมา  ปุกตะคุ
3. นางสาวศศิธร  ซื่อสัตย์
 
1. นางกานต์ธีรา  พูนผล
2. นางสาววรวลัญช์  ตรีอาภรณ์วงศ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี  งาตะคุ
2. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สลอดตะคุ
 
1. นางกานต์ธีรา  พูนผล
2. นางสาววรวลัญช์  ตรีอาภรณ์วงศ์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวดวงพร  มารมย์
2. นางสาวรจรินทร์  ประชนตะคุ
3. นางสาวสุนิตา  สวนพรมราช
 
1. นางกานต์ธีรา  พูนผล
2. นางสาววรวลัญช์  ตรีอาภรณ์วงศ์