สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชัยธวัช  หอยตะคุ
 
1. นายปัญญา  ปราบราบ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชยณัฐ  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  สุขตะคุ
3. เด็กชายเนติธร  นามตะคุ
 
1. นางสาวภรณี  พรหมนิล
2. นายอุดมศักดิ์  กาจสันเทียะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.75 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกมลชนก  ชัยจะโป๊ะ
2. นางสาวกฤติยาณี  กล่อมจอหอ
3. นางสาวกัลยาณี  พันตะคุ
 
1. นางสาวภรณี  พรหมนิล
2. นางสาวอนุสรา  สาชะรุง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์ประเสริฐ
2. เด็กชายวรกิต  จิ๋วตะคุ
 
1. นางลาวัลย์  เงื่อนตะคุ
2. นางสาวอนุชศรา  จันอ่อน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 39.75 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเกศกนก  ผ่องศาลา
 
1. นางศุภกานต์  สิตวงษ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสริตา  มังตะคุ
 
1. นางสาวณัฐวดี  รำพรรณนิยม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชนิดา  หยดสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฐวดี  รำพรรณนิยม