สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอนุธิดา  นาพิณ
 
1. นางโสภา  แปลนดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวธัญชนก  สุขโข
 
1. นางโสภา  แปลนดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กล่อมจอหอ
2. เด็กหญิงอรศิตา  จิ๋วตะคุ
3. เด็กหญิงเบญจสิริ  เสริฐเมืองปัก
 
1. นายกิตติพัฒน์  คำแพง
2. นายธวัฒน์ชัย  แก้วเมืองปัก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายภูมรินทร์  ยะสูงเนิน
2. นางสาววรนุช  มาศเลิง
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เฟื่องทอง
2. นายศิโรจน์  โฆษวิฑิตกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายณัฐวุฒิ  เจริญตะคุ
 
1. นายภามภคิน  ครามสายออ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงแพรวา  เนตรโสภา
 
1. นางศุภกานต์  สิตวงษ์