สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวพัชรี  เคยตะคุ
 
1. นางสุดารัตน์  เจนชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาลัยพลอย
2. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  ยะวงคะ
 
1. นายวันชัย  ชาญสำโรง
2. นายปัญญา  ปราบราบ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวอนุธิดา  โควิชัย
2. นายอานุภาพ  ทดกิ่ง
 
1. นางสาวอนุชศรา  จันอ่อน
2. นายสิปปกร  สุทธิศิลป์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุมาพร  แฟงตะคุ
2. เด็กหญิงเกศณี  ดีพรมราช
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เฟื่องทอง
2. นายศิโรจน์  โฆษวิฑิตกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายวีรภัทรา  นาคตะคุ
 
1. นายณัฐกิตต์  อึ้งสังวรณ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มาลัยพลอย
2. เด็กหญิงวรรณพร  ภูมิเจริญ
 
1. นางศุภกานต์  สิตวงษ์
2. นางสาวณัฐวดี  รำพรรณนิยม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาคภูมิ  ผาดี
 
1. นางสาวณัฐวดี  รำพรรณนิยม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิววนา  หาญฉิมพลี
2. นายธรรมชาติ  นาคตะคุ
3. นายราชานนท์  จิตรสูงเนิน
 
1. นางโสภา  แปลนดี
2. นางสาวอนุชศรา  จันอ่อน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายณัชชานนท์  พิมพะ
2. นายเขมินท์  ตุ้มไธสง
 
1. นายธีรพงษ์  กันตะคุ
2. นางศุภากาญจน์  ชี้กิ่ง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นายณัฐชนน  เรไรตะคุ
2. นายพัฒนา  สุมาลี
 
1. นายปรวิชญ์  นามสน
2. นางศุภากาญจน์  ชี้กิ่ง