สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรวรรณ  แต้มกระโทก
 
1. นางสุดารัตน์  เจนชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  พระเวทบรินรักษ์
 
1. นายสถิตย์ธรรม  ทบธรรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นางสาวขวัญจิรา  เกตุสระน้อย
2. นางสาวทิฟฟันนี่  ลินน์ เฮนนิงส์
3. นางสาวปรียาพร  หน้าบัณฑิต
 
1. นายกิตติพัฒน์  คำแพง
2. นายธวัฒน์ชัย  แก้วเมืองปัก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  มาศรักษา
 
1. นายณัฐกิตต์  อึ้งสังวรณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญสิรี  อัศวธรรมกุล
 
1. นายภามภคิน  ครามสายออ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฤทธิรงค์  มานตะคุ
 
1. นายณัฐกิตต์  อึ้งสังวรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิธร  สวัสดีผล
 
1. นายณัฐกิตต์  อึ้งสังวรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  แก้วเอก
 
1. นายภามภคิน  ครามสายออ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายธีรภัทร  ทยอมใหม่
 
1. นายภามภคิน  ครามสายออ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชชานนท์  มาสัย
2. เด็กชายศิริชัย  ขันตะคุ
3. เด็กหญิงอิศริยา  งามตะคุ
 
1. นายปรวิชญ์  นามสน
2. นางโสภา  แปลนดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรพล  คุณะเวช
2. เด็กชายเฉลิมศิลป์  สีดาจันทร์
 
1. นายธีรพงษ์  กันตะคุ
2. นางศุภากาญจน์  ชี้กิ่ง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพัฒน์  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
2. นายอัมรินทร์  ปั่นเมืองปัก
3. นายอัษฎาวุธ  งามตะคุ
 
1. นางกานต์ธีรา  พูนผล
2. นางศุภากาญจน์  ชี้กิ่ง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  กายสิทธิ์
2. นางสาวปฏิมา  ปุกตะคุ
3. นางสาวศศิธร  ซื่อสัตย์
 
1. นางกานต์ธีรา  พูนผล
2. นางสาววรวลัญช์  ตรีอาภรณ์วงศ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี  งาตะคุ
2. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สลอดตะคุ
 
1. นางกานต์ธีรา  พูนผล
2. นางสาววรวลัญช์  ตรีอาภรณ์วงศ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวดวงพร  มารมย์
2. นางสาวรจรินทร์  ประชนตะคุ
3. นางสาวสุนิตา  สวนพรมราช
 
1. นางกานต์ธีรา  พูนผล
2. นางสาววรวลัญช์  ตรีอาภรณ์วงศ์