สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอินทิรา  อุราสาย
 
1. นายบุญยาธร  ทะยอมใหม่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวพิยะดา  เตียงจันทร์
 
1. นางนิยม  มัจฉาชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวจันจิราภรณ์  สังข์เฟื่อง
 
1. นายบุญยาธร  ทะยอมใหม่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พิมศร
 
1. นางนิยม  มัจฉาชาติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทุลาง
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เชิญกลาง
 
1. นายบุญยาธร  ทะยอมใหม่
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เมืองกลาง
2. เด็กหญิงนัชชา  ชมชื่น
3. เด็กหญิงอนัญญา  อนุพงศ์พินิจ
 
1. นางสาวสุมาลี  การบรรจง
2. นางสาวกรรณิกา  ถาดสำโรง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจิราวรรณ  องอาจ
2. นางสาวธัญญารัตน์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ถาดสำโรง
2. นางสาวสุมาลี  การบรรจง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เดิ่นกลาง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  แจ่มใส
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธนิกานต์  มุ่งเอื้อมกลาง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  แจ่มใส
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ช่วยบุญเทียม
2. เด็กชายพัสกร  หงส์กลาง
 
1. นายทศพล  ยวงจอหอ
2. นางทิพยาธร  สีแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายอัษฎางค์  บุญศรี
 
1. นายทศพล  ยวงจอหอ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริภิญ  อุราสาย
 
1. นางสาวกรรณิกา  ถาดสำโรง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวพลอยชมพู  กลกลาง
 
1. นางสาวสุมาลี  การบรรจง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  อุ่นบุญ
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ต้นไทร
3. เด็กหญิงวีรยา  พรมกลาง
4. เด็กหญิงศศิพร  ลั่นหมื่นไวย์
5. เด็กหญิงศิรดา  ทูลมณี
 
1. นางวิไลย์  หนากลาง
2. นายอนุชา  โพธิ์ขำ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง 6 1. นางสาวชลธิชา  อุทยานวิชา
2. นางสาวนรีกานต์  มากกลาง
3. นางสาวพรรณภษา  บุตรเจริญ
4. นางสาวสุทธิรัตน์  ชายกลาง
5. นางสาวอนุสรา  กลั้งกลาง
 
1. นางวิไลย์  หนากลาง
2. นายอนุชา  โพธิ์ขำ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 6 1. นางสาวชนิดาภา  ทูลมณี
2. นางสาวนิชกานต์  รักษาด่าน
3. นางสาวภานุมาส  จงจัดกลาง
4. นางสาววรัญญา  แสนขุนทด
5. นางสาวอาทิตยา  ศรีปัจฉิม
 
1. นางวิไลย์  หนากลาง
2. นางดวงแข  โหตกษาปน์กุล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัทมพร  มุ่งเอื้อมกลาง
2. นายปิติ  งอนกลาง
3. นางสาวรัตติกาล  ทดกลาง
4. นายอัษฎายุธ  อ่วยกลาง
5. นางสาวเหมือนวาด  กลมกลาง
 
1. นางวิไลย์  หนากลาง
2. นายทศพล  ยวงจอหอ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงนาตยา  บัวชื่น
 
1. นายวีรพงษ์  จันทีนอก
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวอนันตยา  บุตรกลาง
 
1. นายวีรพงษ์  จันทีนอก
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 7 1. เด็กชายภัทรพล  สีตากร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  มลิจันทร์
 
1. นางดวงแข  โหตกษาปน์กุล
2. นางสาวนิตยา  ฤทธิ์จรูญ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  มุ่งเอื้อมกลาง
2. นางสาวอัชณา  ชวายวัง
 
1. นางดวงแข  โหตกษาปน์กุล
2. นางวิไลย์  หนากลาง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญทิมา  นนชาตรี
2. เด็กหญิงสุนันทา  เลิศสันเทียะ
 
1. นายโชติ  ปะกะตัง
2. นางสาวอังสนา  ลิตตา
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายณัฐวัฒน์  ปุ่นโพธิ์
2. นางสาวศศิวิมล  เดิ่นกลาง
 
1. นายโชติ  ปะกะตัง
2. นางสาวอังสนา  ลิตตา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรจิรา  โทศรี
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาววัชรินทร์  ชุ่มกลาง
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ปั่นกลาง
2. เด็กหญิงพรรณษา  เกิดปรางค์
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
2. นางขนิษฐา  พงษ์พิมาย
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิณภา  โอ่งกลาง
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวสิราวรรณ  ขอใหญ่กลาง
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 5 1. นางสาวปรางทิพย์  แสพลกรัง
2. นางสาวพัชราภา  จัดโพธิ
3. นายวัฒนา  พรมงูเหลือม
4. นางสาวศิรประภา  ยันกลาง
5. นายอภิรัชต์  ขันนาค
 
1. นางสาววันโนร์ฟัดลีน  บินแวยาโกะ
2. นางญาณิศา  หวังสุข
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภาพร  ลำพาย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญา
3. เด็กหญิงอลิษา  ขอใหญ่กลาง
 
1. นางนิละนัน  ดอนสว่าง
2. นายบุญยาธร  ทะยอมใหม่
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาววีรัญญา  สิงห์ไทยสงค์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  มุ่งเอื้อมกลาง
3. นางสาวอพัชชา  ไกรกลาง
 
1. นางนิละนัน  ดอนสว่าง
2. นางนิยม  มัจฉาชาติ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วิเศษกลาง
2. เด็กหญิงรัชนี  เต็ลพิมาย
 
1. นางสาวสุริยาพร  พูนวิเชียร
2. นางชุติมา  สุวรรณเพ็ชร
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวชุติมา  ล้อมกลาง
2. นางสาวอารยา  หนอกระโทก
 
1. นางสาวสุริยาพร  พูนวิเชียร
2. นางชุติมา  สุวรรณเพ็ชร
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวนฤสรณ์  งอนกลาง
2. นางสาวสุณิษา  ซำโพธิ์
3. นางสาวสุนิสา  บัวป้อม
 
1. นางสาวขนิษฐา  พงษ์พิมาย
2. นายดิศกุล  แย้มวจี