สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจิราวรรณ  องอาจ
2. นางสาวธัญญารัตน์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ถาดสำโรง
2. นางสาวสุมาลี  การบรรจง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เดิ่นกลาง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  แจ่มใส
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธนิกานต์  มุ่งเอื้อมกลาง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  แจ่มใส