สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวพิยะดา  เตียงจันทร์
 
1. นางนิยม  มัจฉาชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทุลาง
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เชิญกลาง
 
1. นายบุญยาธร  ทะยอมใหม่
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ช่วยบุญเทียม
2. เด็กชายพัสกร  หงส์กลาง
 
1. นายทศพล  ยวงจอหอ
2. นางทิพยาธร  สีแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัทมพร  มุ่งเอื้อมกลาง
2. นายปิติ  งอนกลาง
3. นางสาวรัตติกาล  ทดกลาง
4. นายอัษฎายุธ  อ่วยกลาง
5. นางสาวเหมือนวาด  กลมกลาง
 
1. นางวิไลย์  หนากลาง
2. นายทศพล  ยวงจอหอ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงนาตยา  บัวชื่น
 
1. นายวีรพงษ์  จันทีนอก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวอนันตยา  บุตรกลาง
 
1. นายวีรพงษ์  จันทีนอก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 7 1. เด็กชายภัทรพล  สีตากร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  มลิจันทร์
 
1. นางดวงแข  โหตกษาปน์กุล
2. นางสาวนิตยา  ฤทธิ์จรูญ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญทิมา  นนชาตรี
2. เด็กหญิงสุนันทา  เลิศสันเทียะ
 
1. นายโชติ  ปะกะตัง
2. นางสาวอังสนา  ลิตตา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายณัฐวัฒน์  ปุ่นโพธิ์
2. นางสาวศศิวิมล  เดิ่นกลาง
 
1. นายโชติ  ปะกะตัง
2. นางสาวอังสนา  ลิตตา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาววัชรินทร์  ชุ่มกลาง
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ปั่นกลาง
2. เด็กหญิงพรรณษา  เกิดปรางค์
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
2. นางขนิษฐา  พงษ์พิมาย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิณภา  โอ่งกลาง
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาววีรัญญา  สิงห์ไทยสงค์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  มุ่งเอื้อมกลาง
3. นางสาวอพัชชา  ไกรกลาง
 
1. นางนิละนัน  ดอนสว่าง
2. นางนิยม  มัจฉาชาติ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วิเศษกลาง
2. เด็กหญิงรัชนี  เต็ลพิมาย
 
1. นางสาวสุริยาพร  พูนวิเชียร
2. นางชุติมา  สุวรรณเพ็ชร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวชุติมา  ล้อมกลาง
2. นางสาวอารยา  หนอกระโทก
 
1. นางสาวสุริยาพร  พูนวิเชียร
2. นางชุติมา  สุวรรณเพ็ชร