สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอินทิรา  อุราสาย
 
1. นายบุญยาธร  ทะยอมใหม่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พิมศร
 
1. นางนิยม  มัจฉาชาติ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เมืองกลาง
2. เด็กหญิงนัชชา  ชมชื่น
3. เด็กหญิงอนัญญา  อนุพงศ์พินิจ
 
1. นางสาวสุมาลี  การบรรจง
2. นางสาวกรรณิกา  ถาดสำโรง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวพลอยชมพู  กลกลาง
 
1. นางสาวสุมาลี  การบรรจง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  อุ่นบุญ
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ต้นไทร
3. เด็กหญิงวีรยา  พรมกลาง
4. เด็กหญิงศศิพร  ลั่นหมื่นไวย์
5. เด็กหญิงศิรดา  ทูลมณี
 
1. นางวิไลย์  หนากลาง
2. นายอนุชา  โพธิ์ขำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง 6 1. นางสาวชลธิชา  อุทยานวิชา
2. นางสาวนรีกานต์  มากกลาง
3. นางสาวพรรณภษา  บุตรเจริญ
4. นางสาวสุทธิรัตน์  ชายกลาง
5. นางสาวอนุสรา  กลั้งกลาง
 
1. นางวิไลย์  หนากลาง
2. นายอนุชา  โพธิ์ขำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 6 1. นางสาวชนิดาภา  ทูลมณี
2. นางสาวนิชกานต์  รักษาด่าน
3. นางสาวภานุมาส  จงจัดกลาง
4. นางสาววรัญญา  แสนขุนทด
5. นางสาวอาทิตยา  ศรีปัจฉิม
 
1. นางวิไลย์  หนากลาง
2. นางดวงแข  โหตกษาปน์กุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  มุ่งเอื้อมกลาง
2. นางสาวอัชณา  ชวายวัง
 
1. นางดวงแข  โหตกษาปน์กุล
2. นางวิไลย์  หนากลาง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรจิรา  โทศรี
 
1. นายจักรเพชร  แฉกพิมาย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภาพร  ลำพาย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญา
3. เด็กหญิงอลิษา  ขอใหญ่กลาง
 
1. นางนิละนัน  ดอนสว่าง
2. นายบุญยาธร  ทะยอมใหม่
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวนฤสรณ์  งอนกลาง
2. นางสาวสุณิษา  ซำโพธิ์
3. นางสาวสุนิสา  บัวป้อม
 
1. นางสาวขนิษฐา  พงษ์พิมาย
2. นายดิศกุล  แย้มวจี