สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เซิกรัมย์
 
1. นายเศวต  สุวรรณสนธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจเย็น
 
1. นางสาวฟ้าสว่าง  ทรัพย์สมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพิชชา  มะกา
 
1. นางสาวพนิดา  ชินวงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายภูมิปัญญา  เวชยันต์
 
1. นางถาวรี  รุณรุทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณรงค์ชัย  กุสันเทียะ
 
1. นางประนอม  โหมดเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไพรเขียว
2. เด็กชายอิทธิพล  ยาย่อ
 
1. นางสุพิชญา  สุวรรณเก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายชินโชติ  แก้วพวง
2. เด็กชายภูรินทร์  ไชยโย
 
1. นางลัดดา  นามบุรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติยศ  พลชำนิ
 
1. นายนวพล  แสนใจ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายสิทธิธรรม  แก้วเรือง
 
1. นางสาวสมปรารถนา  กองคำ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสนธยา  คงวิริยะประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วัจนศิริเสถียร
3. เด็กหญิงอนุษรา  รอตภัย
 
1. นางอัญชลี  หงส์คำดี
2. นางนรัชย์ภรณ์  สุทธิสุวรรณ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ไปวันหน้า
2. เด็กชายเจษฏา  ดงหงษ์
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรบูรณ์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายอดิศร  แสวงสุข
2. เด็กหญิงเอมิกา  คำไผ่
 
1. นางสาวนวรัตน์  ปิตุรงค์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายภาณุเชษฐ์  นาดี
 
1. นางสาวสุภาวินี  บุญมา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  หาสกุล
 
1. นางสาวสุภาวินี  บุญมา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  วันสา
2. เด็กหญิงลัคนา  แก้วดอนรี
 
1. นางสาวสุภาวินี  บุญมา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายอนุศาสน์  ไวไธสง
 
1. นางสาวสุภาวินี  บุญมา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิศนอก
2. เด็กชายอาทิตย์  แสงไพโรจน์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผ่องเพิ่ม
 
1. นางสาวสุภาวินี  บุญมา
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธกัง
 
1. นางปทุมวดี  ดอกพยอม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิวิธวินท์  อังสถาพร
 
1. นายอรรตพล  พงษ์ไพร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปภังกร  เมืองกลาง
2. นางสาวปวันรัตน์  อัปมาโน
3. เด็กหญิงสโรชา  ลาเกิด
4. เด็กหญิงหรินทิพย์  หน่วงกระโทก
5. เด็กชายเกียรติภูมิ  แสนศิริ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ชาวด่าน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิติชญาภา  เมืองกลาง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อยู่ศรี
 
1. นายปิติ  เกี่ยวศรีกุล
2. MissLi Ping  Zhou
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชาวสวน
2. เด็กหญิงชาลิสา  สังข์สุข
3. เด็กหญิงธีรนุช  พรมแก้ว
 
1. นายบรรพต  พลยุทธภูมิ
2. นางปทุมวดี  ดอกพยอม
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนกฤต  จันทนสมิต
2. เด็กชายเคลิน  คอลเลตต์
 
1. นายภาคภูมิ  คุ้มไข่น้ำ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงค์หาจักร์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สวัสดิ์มงคล
3. เด็กหญิงมาลิณี  ศรีสถาพร
 
1. นายเศวต  สุวรรณสนธ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลสินีรัตน์  หน่างกระโทก
2. เด็กหญิงสุชาวดี  คำชนะ
3. เด็กชายเจษฏากร  ทิพนงค์
 
1. นายเศวต  สุวรรณสนธ์