สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพิชชา  มะกา
 
1. นางสาวพนิดา  ชินวงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติยศ  พลชำนิ
 
1. นายนวพล  แสนใจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสนธยา  คงวิริยะประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วัจนศิริเสถียร
3. เด็กหญิงอนุษรา  รอตภัย
 
1. นางอัญชลี  หงส์คำดี
2. นางนรัชย์ภรณ์  สุทธิสุวรรณ