สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เซิกรัมย์
 
1. นายเศวต  สุวรรณสนธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจเย็น
 
1. นางสาวฟ้าสว่าง  ทรัพย์สมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายชินโชติ  แก้วพวง
2. เด็กชายภูรินทร์  ไชยโย
 
1. นางลัดดา  นามบุรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายอนุศาสน์  ไวไธสง
 
1. นางสาวสุภาวินี  บุญมา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิศนอก
2. เด็กชายอาทิตย์  แสงไพโรจน์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผ่องเพิ่ม
 
1. นางสาวสุภาวินี  บุญมา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชาวสวน
2. เด็กหญิงชาลิสา  สังข์สุข
3. เด็กหญิงธีรนุช  พรมแก้ว
 
1. นายบรรพต  พลยุทธภูมิ
2. นางปทุมวดี  ดอกพยอม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนกฤต  จันทนสมิต
2. เด็กชายเคลิน  คอลเลตต์
 
1. นายภาคภูมิ  คุ้มไข่น้ำ