สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิวิธวินท์  อังสถาพร
 
1. นายอรรตพล  พงษ์ไพร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปภังกร  เมืองกลาง
2. นางสาวปวันรัตน์  อัปมาโน
3. เด็กหญิงสโรชา  ลาเกิด
4. เด็กหญิงหรินทิพย์  หน่วงกระโทก
5. เด็กชายเกียรติภูมิ  แสนศิริ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ชาวด่าน