สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายภูมิปัญญา  เวชยันต์
 
1. นางถาวรี  รุณรุทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไพรเขียว
2. เด็กชายอิทธิพล  ยาย่อ
 
1. นางสุพิชญา  สุวรรณเก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายสิทธิธรรม  แก้วเรือง
 
1. นางสาวสมปรารถนา  กองคำ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายอดิศร  แสวงสุข
2. เด็กหญิงเอมิกา  คำไผ่
 
1. นางสาวนวรัตน์  ปิตุรงค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายภาณุเชษฐ์  นาดี
 
1. นางสาวสุภาวินี  บุญมา
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธกัง
 
1. นางปทุมวดี  ดอกพยอม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิวิธวินท์  อังสถาพร
 
1. นายอรรตพล  พงษ์ไพร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปภังกร  เมืองกลาง
2. นางสาวปวันรัตน์  อัปมาโน
3. เด็กหญิงสโรชา  ลาเกิด
4. เด็กหญิงหรินทิพย์  หน่วงกระโทก
5. เด็กชายเกียรติภูมิ  แสนศิริ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ชาวด่าน