สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ไปวันหน้า
2. เด็กชายเจษฏา  ดงหงษ์
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรบูรณ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  หาสกุล
 
1. นางสาวสุภาวินี  บุญมา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  วันสา
2. เด็กหญิงลัคนา  แก้วดอนรี
 
1. นางสาวสุภาวินี  บุญมา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิติชญาภา  เมืองกลาง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อยู่ศรี
 
1. นายปิติ  เกี่ยวศรีกุล
2. MissLi Ping  Zhou
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงค์หาจักร์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สวัสดิ์มงคล
3. เด็กหญิงมาลิณี  ศรีสถาพร
 
1. นายเศวต  สุวรรณสนธ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลสินีรัตน์  หน่างกระโทก
2. เด็กหญิงสุชาวดี  คำชนะ
3. เด็กชายเจษฏากร  ทิพนงค์
 
1. นายเศวต  สุวรรณสนธ์