สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 31.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกรวี  หวังมีกลาง
 
1. นางสาวธนัชพร  มาลัยสันทัด
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญรัตน์  สิงห์วงษ์
 
1. นางสาวบุษรา  ลายทอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสริตา  พิทักสง
 
1. นางสาวอวิกา  สุขแสวง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.75 เงิน 5 1. นางสาวลักษิกา  ปรุโปร่ง
 
1. นางณัฐรฎา  โอ่อาจ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงมณฑิรา  สินประเสริฐ
 
1. นางสาวนงนุช  แพนไธสง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาภัท  หวังอ้อมกลาง
2. นางสาวณัฐณิชา  ผุยโพนทัน
3. นางสาวนิตยา  มุ่งแฝงกลาง
4. นางสาวล้อมเดือน  หวังฟังกลาง
5. นางสาวอริสรา  ฝ่ายกลาง
 
1. นางสาวบุษรา  ลายทอง
2. นางสาวธนัชพร  มาลัยสันทัด
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  ดีขามนอก
2. นางสาวอริสา  มุ่งเสริมกลาง
 
1. นางอารีรัตน์  ขอผลกลาง
2. นายอุดมยุทธ์  กลิ่นธงชัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หวินกำปัง
2. เด็กหญิงรัชชนก  มณีชื่น
 
1. นายอุดมยุทธ์  กลิ่นธงชัย
2. นางอารีรัตน์  ขอผลกลาง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวกนกลักษณ์  จงคอยกลาง
 
1. นางสาวบุษรา  ลายทอง