สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  หวังฟังกลาง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นานอก
3. เด็กหญิงพรพหรม  แอบจันอัด
4. เด็กหญิงภัทร์อาภรณ์  สุวรรณาโค
5. เด็กหญิงสุภลักษณ์  นิตย์ภักดี
 
1. นางสาวณัฏฐกันย์  ดอกสันเทียะ
2. นายพชรกฤต  เกี้ยวกลาง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64.14 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญจนาพร  หงษ์สาวดี
2. นางสาวฐิรญา  หวังแลกลาง
3. นางสาวพศิกา  หวังรักกลาง
4. นางสาวศนิตา  รัตนกุล
5. นางสาวสุกัญญา  ด่านสันเทียะ
 
1. นายพชรกฤต  เกี้ยวกลาง
2. นางสาวณัฏฐกันย์  ดอกสันเทียะ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภู่ระดา
2. เด็กหญิงสุนัฐฐา  พรมตะพาน
3. เด็กหญิงสุวคนธ์  ทับกลาง
 
1. นางสาวอัญชลี  คงชุ่มชื่น
2. นางสาวศิลป์สุภา  ขอชมกลาง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวกวินธิดา  หวังประสพกลาง
2. นางสาวจุรีรัตน์  พรมจันทึก
3. นายปริญญากร  ฤทธิ์กลาง
 
1. นางสาวอัญชลี  คงชุ่มชื่น
2. นางสาววัฒนา  คุณทะวงษ์