สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  หวังฟังกลาง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นานอก
3. เด็กหญิงพรพหรม  แอบจันอัด
4. เด็กหญิงภัทร์อาภรณ์  สุวรรณาโค
5. เด็กหญิงสุภลักษณ์  นิตย์ภักดี
 
1. นางสาวณัฏฐกันย์  ดอกสันเทียะ
2. นายพชรกฤต  เกี้ยวกลาง