สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศิลาวดี  มุ่งกลาง
 
1. นายธนเดช  มิรินทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ดาทอง
 
1. นางจารุพรรณ  คนึงหาญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัชนีกรณ์  โพธิ์นอก
 
1. นางจารุพรรณ  คนึงหาญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เอื้องจันทึก
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สันทัดนา
 
1. นางสาวพรทิพย์  สอบกระโทก
2. นายวัชรพงษ์  สุวรรณกลาง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปัณณธร  เอื้อเฟื้อกลาง
 
1. นางนันท์นภัสร์  ดังไธสงฆ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 11 1. นางสาวเขมิสรา  ดวงกลาง
 
1. นายประสิทธิ์  จงท่องกลาง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธนนันท์  พจนะประดิษฐ์
 
1. นางณหทัย  อุดมสุขโสภณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงขวัญตะวัน  วงศืคง
2. เด็กหญิงภาวิณี  มณีกลาง
3. เด็กหญิงเบญญากร  สมบูรณ์
 
1. นางอรพิน  คงนันทะ
2. นางปานวรินทร์  ทรงกำพล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพันนิตา  ครึ้มกลาง
2. นายวชิรพงศ์  สุระสา
3. นางสาวอาทิตยา  พิมพ์กลาง
 
1. นายสมัย  คงนันทะ
2. นางศุทธดา  ชัยภัทรธนสร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 27.59 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจัตวา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายศราวุธ  แก่นนา
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
2. นางพรพิมล  เรืองบุญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  ขุนเทพ
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 31.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกรวี  หวังมีกลาง
 
1. นางสาวธนัชพร  มาลัยสันทัด
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  ดีขามนอก
2. นางสาวอริสา  มุ่งเสริมกลาง
 
1. นางอารีรัตน์  ขอผลกลาง
2. นายอุดมยุทธ์  กลิ่นธงชัย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  หวังฟังกลาง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นานอก
3. เด็กหญิงพรพหรม  แอบจันอัด
4. เด็กหญิงภัทร์อาภรณ์  สุวรรณาโค
5. เด็กหญิงสุภลักษณ์  นิตย์ภักดี
 
1. นางสาวณัฏฐกันย์  ดอกสันเทียะ
2. นายพชรกฤต  เกี้ยวกลาง