สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64.14 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญจนาพร  หงษ์สาวดี
2. นางสาวฐิรญา  หวังแลกลาง
3. นางสาวพศิกา  หวังรักกลาง
4. นางสาวศนิตา  รัตนกุล
5. นางสาวสุกัญญา  ด่านสันเทียะ
 
1. นายพชรกฤต  เกี้ยวกลาง
2. นางสาวณัฏฐกันย์  ดอกสันเทียะ