สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีพลกรัง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เป้ทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทวีจะกิจ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เป้ทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวฟ้าใส  คมสันเทียะ
 
1. นายมนูญ  ชนากลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปลื้องกลาง
2. เด็กหญิงอาภาภัทร  หาญศรีวัฒนกุล
 
1. นายสมชาย  จันทิมา
2. นางสาวสุกัญญา  เป้ทรัพย์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  ศรีม่วงกลาง
2. เด็กชายณัฐกิตต์  แสงศรีวิริยะ
3. เด็กชายอัจฉริยะ  แก้วหิน
 
1. นางณหทัย  อุดมสุขโสภณ
2. นางสาวคณิตตา  ไวยขุนทด
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวรรณ  จงแจ้งกลาง
2. นางสาวดวงกมล  บำรุงนา
3. นายสมประสงค์  หวังมีกลาง
 
1. นางสาวบัวริม  กวนสำโรง
2. นางลัดดาวัลย์  วงศรีไข
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทรรัด
2. เด็กหญิงพรประภา  รอดวินิจ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  พึมขุนทด
 
1. นางสาวพรทิพย์  สอบกระโทก
2. นางปวีณา  จรสายออ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ่อ่อนชำนิ
2. เด็กหญิงอริสรา  โยนจอหอ
 
1. นางสาวคณิตตา  ไวยขุนทด
2. นางสาวสุภาวดี  เสถียร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายสหภาพ  กันขุนทด
 
1. นางปวีณา  จรสายออ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงกุลภัทรา  ทับอาษา
3. เด็กหญิงสุศิตา  เชื่องกระโทก
 
1. นางนงเยาว์  หวังกลาง
2. นางสาวอุไรวรรณ  พรามจร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กชายพิพัฒน์  สุขุมจรูญจิตร
2. เด็กหญิงโยสิตา  รัดกลาง
 
1. นายเชิดชู  ชัยยโก
2. นางสาวกรอุมา  พรมมา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวจีรภา  อินอ่อน
2. นางสาวอริศรา  หวังอุ่นกลาง
 
1. นายประสิทธิ์  หวังกลาง
2. นายทรงยศ  คุณทะวงษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ผันกลาง
 
1. นายรวิช  สงนอก
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวจิรนันท์  ยะสุนทร
 
1. นายรวิช  สงนอก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายชลทิศ  ด้วงสูงเนิน
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวปริมประภา  หวังจองกลาง
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายเสกสรร  ดวนสันเทียะ
 
1. นายรวิช  สงนอก
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญรัตน์  สิงห์วงษ์
 
1. นางสาวบุษรา  ลายทอง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสริตา  พิทักสง
 
1. นางสาวอวิกา  สุขแสวง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.75 เงิน 5 1. นางสาวลักษิกา  ปรุโปร่ง
 
1. นางณัฐรฎา  โอ่อาจ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวกวินธิดา  หวังประสพกลาง
2. นางสาวจุรีรัตน์  พรมจันทึก
3. นายปริญญากร  ฤทธิ์กลาง
 
1. นางสาวอัญชลี  คงชุ่มชื่น
2. นางสาววัฒนา  คุณทะวงษ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายอิศวะ  ปุมสันเทียะ
2. เด็กชายเจษฎา  หวีงโตกลาง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  กนกชัชวาล
2. นายรัชพล  หวังค้ำกลาง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงศธร  เอี่ยมนอก
2. นายพิทยา  งามจันอัด
3. นายศรเพชร  นาคา
 
1. นายบำรุง  สุวรรณาจารย์
2. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล