สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 1. นายณัฐพันธ์  ธูปกลาง
2. นายธนบดี  ดังกลาง
3. นายธราเทพ  ดังกลาง
4. นายปฏิพัทธ์  โหขุนทด
5. นายพิฆเนศวร์  โถสันเทียะ
6. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
2. นางปวีณา  จรสายออ
3. นายทรงยศ  คุณทะวงษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  โคตรอินทร์
2. เด็กหญิงชนัญญา  ปูนกลาง
3. นายณัฐกานต์  แจ้งไพร
4. เด็กหญิงณัฐธันยา  ขันสาลี
5. นายณัฐพันธ์  ธูปกลาง
6. นายทวีชัย  นะรานอก
7. นายธนบดี  ดังกลาง
8. นายธราเทพ  ดังกลาง
9. นางสาวธาวิณี  เรียบสันเทียะ
10. เด็กชายบรรหาร  ทะวรรณกูล
11. นายปฏิพัทธ์  โหขุนทด
12. เด็กชายปวริศ   หืดสันเทียะ
13. เด็กหญิงปวีณา  เล่าฮะ
14. นางสาวปานเรขา  เพ่งพิศ
15. นางสาวปุญณิศา  ศรีโพธิ์
16. เด็กชายพงศธร  สีนวนนา
17. นายพิฆเนศวร์  โถสันเทียะ
18. เด็กชายพีรนัฐ  มุ่งแฝงกลาง
19. เด็กชายพีรพัฒน์  มุ่งแฝงกลาง
20. เด็กชายภูริภัทร  ชอบขยัน
21. นายมนตรี  มุ่งต่อกลาง
22. นายรชต  เศษโคกสูง
23. เด็กชายรพีวิทย์  บินสุขฤทธิ์
24. เด็กชายรหัสดี  คิรีนาคา
25. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์กลาง
26. เด็กหญิงลลิตวดี  วงศ์สูงเนิน
27. นางสาววรรณภร  รอนใหม่
28. เด็กหญิงวรากร  ประสานวงศ์
29. นายวาทิตย์  มุ่งรายกลาง
30. นายศราวุฒิ  เชื้องวิสัย
31. นางสาวศุภรดา  มณีเนตร
32. เด็กชายสุภวิชญ์  ทุมกลาง
33. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
34. นางสาวอลิษา  ทองมูลชัย
35. นางสาวเจสสิก้าร์  ฝ่ายกลาง
36. เด็กชายโชติพงศ์  คลื่นกระโทก
37. นายโอม่าร์  ยศกลาง
38. นายไกรศร  รอดกลาง
 
1. นายสมัย  คงนันทะ
2. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
3. นายยุรนันท์  จรสายออ
4. นายอิทธิพล  ตรีรัตนกุลพร
5. นางอรพิน  คงนันทะ
6. นางปวีณา  จรสายออ
7. นายทรงยศ  คุณทะวงษ์
8. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  โพธิ์นอก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกานต์  แจ้งไพร
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ