สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมลภัทร  บุญพิมพ์
 
1. นายมนูญ  ชนากลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกกร  ใต้วารินทร์
 
1. นางสาวลลิตา  นาคา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิทธิญาภรณ์  พูนชู
 
1. นางสาวลลิตา  นาคา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพล  แก่นพุทรา
2. เด็กชายยศพนธ์  พึ่งร่มกลาง
 
1. นายสมชาย  จันทิมา
2. นางสาวลลิตา  นาคา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปณิฎฐา  จรสายออ
2. นางสาวเกศราพร  หงษ์สกุล
 
1. นายสมชาย  จันทิมา
2. นายมนูญ  ชนากลาง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนนันท์  สุวรรณกลาง
2. นางสาวลักขณา  ทองสาย
 
1. นางสาวพรทิพย์  สอบกระโทก
2. นางปวีณา  จรสายออ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา  รื่นกลาง
2. เด็กชายจันทกร  หลอดสันเทียะ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เลาสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฏฐกันย์  ดอกสันเทียะ
2. นางปานวรินทร์  ทรงกำพล
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญรัตน์  รักกลาง
2. นายวีรวุฒิ  เดชมะเริง
3. นายอาทิตย์  หวังภูกลาง
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสที
2. เด็กชายนราธิป  แต้กลาง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มีกำปัง
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นางสาวปริยานุช  อ่อนชาวนา
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทอฝัน  สุวรรณกลาง
2. นายธีรภัทร์  อั่วกลาง
3. นางสาวนารีรัตน์  โฉมสันเทียะ
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาลิยา  จุกกลาง
2. นางสาวเปรมฤดี  แกมนาค
3. นางสาวเสาศิริ  แดงครบุรี
 
1. นางแสงเดือน  อะช่วยรัมย์
2. นางพรพิมล  เรืองบุญ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธิป  ทรวงโพธิ์
2. เด็กหญิงนิธิพร  หวังช่วยกลาง
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยกร  หวังรวมกลาง
2. นางสาวเมณาริญจน์  กิติมา
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัชกฤต  รุจินวคุณ
2. นายอนันตฉัตร  เอื้อเฟื้อกลาง
3. นายเจษฎา  โทสันเทียะ
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
2. นางพรพิมล  เรืองบุญ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญา  ขอพืชกลาง
2. เด็กหญิงปานทอง  เสร็จศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จาดนอก
4. เด็กหญิงสุภาพร  สร้อยกลาง
5. เด็กหญิงอินทิรา  เกตกลางดอน
 
1. นางสาวอัญชลี  ประทุมถิ่น
2. นางมณี  จงท่องกลาง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสสร  โคตรอินทร์
2. นางสาวปัทมาภรณ์  สอนนอก
3. นางสาวพรรพษา  จันทร์สูงเนิน
4. นางสาวศรัญญา  กังสันเทียะ
5. นางสาวสุกัญญา  ศรนารายณ์
 
1. นายพิชิต  จงรักกลาง
2. นายอรุณศักดิ์  วงศรีไข
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  เดชมะเริง
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  จงเจนกลาง
3. เด็กหญิงฟ้าใส  แข็งการ
4. เด็กหญิงสิริพรรณ  จันทร์สว่าง
5. เด็กหญิงอันนา  อภิญญาอุดมพร
 
1. นางสาววรรณา  เภาภาร
2. นางมยุรี  อุตตะเคียน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.3 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์อินทร์
2. นางสาวบุณณิศา  จินกลาง
3. นางสาวพวงพยอม  มุ่งแฝงกลาง
4. นางสาวสุกัญญา  ยังสันเทียะ
5. นางสาวอุทัยวรรณ  แบขุนทด
 
1. นายกิตติ  เดชสันเทียะ
2. นายอรุณศักดิ์  วงศรีไข
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  การรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนายิกา  เชาวันกลาง
3. เด็กหญิงนิชกานต์  เหรียญประยูร
4. เด็กหญิงพิมพาวรรณ  รอกลาง
5. เด็กหญิงวาสิตา  สอนศรี
 
1. นายเสน่ห์  โกสุม
2. นายชูชีพ  หวังช่วยกลาง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเมธ  หันสันเทียะ
 
1. นางรจิตลักษณ์  จงรักกลาง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิฑูรย์  ลุ่มรวย
 
1. นางรจิตลักษณ์  จงรักกลาง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอริศรา  เพชรมณี
2. นายเกรียงไกร  โชตินิกรณ์
 
1. นางมยุรี  อุตตะเคียน
2. นางสาววรรณา  เภาภาร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อุตตะเคียน
2. นางสาวฐานิตา  ชากลาง
3. เด็กหญิงฐิตาพร  หวังปรุงกลาง
4. เด็กหญิงทาริกา  เอ็มทอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  ตึกโพธิ์
6. เด็กหญิงปนัดดา  หวังนากลาง
7. นางสาวปราณี  เฉียงกลาง
8. เด็กหญิงรุจิรดา  เพชรจันทร์
9. นางสาวอรวรรณ  ปรางค์โบราณนอก
10. นางสาวอริสา  ฉลาดกลาง
 
1. นางมณี  จงท่องกลาง
2. นางสาวอัญชลี  ประทุมถิ่น
3. นายชูชีพ  หวังช่วยกลาง
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  โกสุม
2. นางสาวกันต์ฤทัย  แก้วตะพาน
3. นางสาวชนิดา  ฝ่ายกลาง
4. นางสาวณัชรีภรณ์  นวลงาม
5. นางสาวพัชรินทร์  หวังเสริมกลาง
6. นางสาวพิมพ์มาดา  โพธิ์ขำ
7. นางสาวพิยดา  โพธิ์ขำ
8. นางสาวภิรัญญา  มุ่งฝอยกลาง
9. นางสาววนิษา  เกลี้ยงค้างพลู
10. นางสาวสุธิดา  เฉื่อยกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  โพธิ์นอก
2. นายสถิต  ทองดี
3. นายธวัชชัย  ฉิมกลาง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุทิน  หวังค้ำกลาง
 
1. นางสาวสินีนาฎ  วิฐาพร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวปานรวี  หวังเขตกลาง
 
1. นายรวิช  สงนอก
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวฐิติยา  ทองสุข
 
1. นายรวิช  สงนอก
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยุต  ศรีแก้ว
2. นางสาวนภัสสร  เอกกลาง
3. นายวรภพ  มีเค้า
 
1. นายรวิช  สงนอก
2. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 1. นายณัฐพันธ์  ธูปกลาง
2. นายธนบดี  ดังกลาง
3. นายธราเทพ  ดังกลาง
4. นายปฏิพัทธ์  โหขุนทด
5. นายพิฆเนศวร์  โถสันเทียะ
6. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
2. นางปวีณา  จรสายออ
3. นายทรงยศ  คุณทะวงษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  โคตรอินทร์
2. เด็กหญิงชนัญญา  ปูนกลาง
3. นายณัฐกานต์  แจ้งไพร
4. เด็กหญิงณัฐธันยา  ขันสาลี
5. นายณัฐพันธ์  ธูปกลาง
6. นายทวีชัย  นะรานอก
7. นายธนบดี  ดังกลาง
8. นายธราเทพ  ดังกลาง
9. นางสาวธาวิณี  เรียบสันเทียะ
10. เด็กชายบรรหาร  ทะวรรณกูล
11. นายปฏิพัทธ์  โหขุนทด
12. เด็กชายปวริศ   หืดสันเทียะ
13. เด็กหญิงปวีณา  เล่าฮะ
14. นางสาวปานเรขา  เพ่งพิศ
15. นางสาวปุญณิศา  ศรีโพธิ์
16. เด็กชายพงศธร  สีนวนนา
17. นายพิฆเนศวร์  โถสันเทียะ
18. เด็กชายพีรนัฐ  มุ่งแฝงกลาง
19. เด็กชายพีรพัฒน์  มุ่งแฝงกลาง
20. เด็กชายภูริภัทร  ชอบขยัน
21. นายมนตรี  มุ่งต่อกลาง
22. นายรชต  เศษโคกสูง
23. เด็กชายรพีวิทย์  บินสุขฤทธิ์
24. เด็กชายรหัสดี  คิรีนาคา
25. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์กลาง
26. เด็กหญิงลลิตวดี  วงศ์สูงเนิน
27. นางสาววรรณภร  รอนใหม่
28. เด็กหญิงวรากร  ประสานวงศ์
29. นายวาทิตย์  มุ่งรายกลาง
30. นายศราวุฒิ  เชื้องวิสัย
31. นางสาวศุภรดา  มณีเนตร
32. เด็กชายสุภวิชญ์  ทุมกลาง
33. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
34. นางสาวอลิษา  ทองมูลชัย
35. นางสาวเจสสิก้าร์  ฝ่ายกลาง
36. เด็กชายโชติพงศ์  คลื่นกระโทก
37. นายโอม่าร์  ยศกลาง
38. นายไกรศร  รอดกลาง
 
1. นายสมัย  คงนันทะ
2. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
3. นายยุรนันท์  จรสายออ
4. นายอิทธิพล  ตรีรัตนกุลพร
5. นางอรพิน  คงนันทะ
6. นางปวีณา  จรสายออ
7. นายทรงยศ  คุณทะวงษ์
8. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  โพธิ์นอก
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกานต์  แจ้งไพร
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาภัท  หวังอ้อมกลาง
2. นางสาวณัฐณิชา  ผุยโพนทัน
3. นางสาวนิตยา  มุ่งแฝงกลาง
4. นางสาวล้อมเดือน  หวังฟังกลาง
5. นางสาวอริสรา  ฝ่ายกลาง
 
1. นางสาวบุษรา  ลายทอง
2. นางสาวธนัชพร  มาลัยสันทัด
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภู่ระดา
2. เด็กหญิงสุนัฐฐา  พรมตะพาน
3. เด็กหญิงสุวคนธ์  ทับกลาง
 
1. นางสาวอัญชลี  คงชุ่มชื่น
2. นางสาวศิลป์สุภา  ขอชมกลาง
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดำรงเดช  สาสันเทียะ
2. นางสาวสุกันยา  นิลแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธาดาพงษ์  มูลนอก
2. นายวิวัฒน์  สันติพงษ์ไพบูลย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจารุภัทร  จงกลนีย์
2. นายพัชรพล  เสนาะกลาง
 
1. นายวิทยา  นามนอก
2. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
 
39 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ขอกลาง
3. เด็กชายธวัชชัย  สุวรรณกลาง
 
1. นายวิทยา  นามนอก
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.24 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐยา  ม่านกลาง
2. นางสาวศุจินธร  มะเริงสิทธิ์
3. นางสาวสุกัญญา  เชื่อมกลาง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  หวังรวมกลาง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  หวังรักกลาง
3. เด็กชายสุปวีณ์  มันสันเทียะ
 
1. นายชาญชัย  พิงขุนทด
2. นายบำรุง  สุวรรณาจารย์
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐธยาน์  สุนารัตน์
2. เด็กหญิงธนเดช  ซาเหลา
3. เด็กชายปฏิพล  คงชุ่มชื่น
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นายบำรุง  สุวรรณาจารย์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐธนภัท  เชาว์วันกลาง
2. เด็กชายบุญอภิวัฒน์  ใยจันอัด
3. เด็กชายสมเกียรติ  พิมพ์กลาง
 
1. นายพล  แอบจันอัด
2. นายชาญชัย  พิงขุนทด
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทีปพิพัฒน์  ปาโม
2. นายประเสริฐ  บริรักษ์
3. นายอำนาจ  หวังอ้อมกลาง
 
1. นายพล  แอบจันอัด
2. นายชาญชัย  พิงขุนทด
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีนอก
2. นางสาวชื่นนภา  นิโรรัมย์
3. นางสาวธัญชนก  ชุมเกิด
4. นายสุปัญญา  มันสันเทียะ
5. นางสาวสุภาวดี  แป้งกลาง
6. นางสาวเปรมวดี  แก้วน้อย
 
1. นายมนูญ  ชนากลาง
2. นางสุดาพร  เสียนขุนทด
3. นายจิรายุทธ  จังหวัดกลาง
 
46 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เถาว์กลาง
2. นางสาวดิศรินทร์  กุสันเทียะ
3. นางสาวสิริมา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวบัวริม  กวนสำโรง
2. นางกัลย์ธนัท  โสภา
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุษยมาศ  เสาร์กลาง
2. นางสาวสุภาวรรณ  ครูสอนดี
3. นางสาวสุมณฑา  ครูสอนดี
 
1. นางสาวสุภาวดี  เสถียร
2. นางสาวสุนันทา  รัตนสิงห์
 
48 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสวรรณ  ชอบธรรม
2. นางสาววรรณิภา  รัตนา
3. นางสาวสุกัญญา  โสดขุนทด
 
1. นางสาวอรสา  เจนกลาง
2. นางสาวสุดาพร  เสียนขุนทด
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณณภา  ขอมีกลาง
2. นางสาวสุพิชญา  มณีกลาง
3. นางสาวเจนจิรา  เจนวิถี
 
1. นางสาวปราณี  ถ้ำกลาง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชไมพร  สุขบัวใหญ่
2. นางสาวมนรดา  หวังสิวกลาง
3. นางสาววรัญญา  เพ็งศรี
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
2. นางพรพิมล  เรืองบุญ