สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงแพรพลอย  นิกล่ำ
 
1. นางอดิภา  ผลจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 12 1. นางสาวศิริประภา  ทองดีนอก
 
1. นางอดิภา  ผลจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงยลลดา  คงโนนนอก
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มูลศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  รักพุดซา
 
1. นายสุวิทย์   สีบาง