สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 68.85 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  รักพุดซา
2. เด็กหญิงยลลดา  คงโนนนอก
3. เด็กหญิงศิรดา  นาดี
4. เด็กหญิงศิริเนตร  แก้วทุม
5. เด็กหญิงสวรส  รอดวินิจ
6. เด็กหญิงอาภัสรา  พลอยบ้านแพ้ว
 
1. นางสาวสุนนท์  พลดงนอก
2. นายจักรี  ตามจนา
3. นายสุวิทย์   สีบาง