สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุวิมล  จอดสันเทียะ
 
1. นางอดิภา  ผลจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงจันสุดา  ประจิระฆัง
2. เด็กหญิงนาตยา  อามาตย์สมบัติ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มูลศรี
2. นายสุวิทย์   สีบาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรัชยา  อุตรัตน์
 
1. นางพัชรินทร์  บุญเรือน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 5 1. นางสาวอรสุดา  สุดฉาย
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนสะอาด