สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณราภรณ์  ฤทธิมหา
2. นายธนัยพร  ผาเหลา
3. นางสาวปิยธิดา  รอดวินิจ
4. นางสาวศิริวดี  เภาคำแก้ว
5. นางสาวสุนิสา  รานอก
6. นางสาวสุพัตรา  ลมสูงเนิน
 
1. นางสาวสุนนท์  พลดงนอก
2. นายจักรี  ตามจนา
3. นายสุวิทย์   สีบาง