สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายธีรพัฒน์  วุฒิงาม
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  แต่งเนตร
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
2. นางสาวสุพรรณณี  ชัยสีดา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสุดารัตน์  สุนทรบูรณ์
 
1. นางพัชรินทร์  บุญเรือน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนันท์  จันทวารีย์
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนสะอาด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิวนารถ  พานสถิต
 
1. นางเยาวลักษณ์  สอนสะอาด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุญวิจิตร
 
1. นายพิษณุพร  บุญเรือน
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณราภรณ์  ฤทธิมหา
2. นายธนัยพร  ผาเหลา
3. นางสาวปิยธิดา  รอดวินิจ
4. นางสาวศิริวดี  เภาคำแก้ว
5. นางสาวสุนิสา  รานอก
6. นางสาวสุพัตรา  ลมสูงเนิน
 
1. นางสาวสุนนท์  พลดงนอก
2. นายจักรี  ตามจนา
3. นายสุวิทย์   สีบาง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพล  ต้นกัลยา
2. เด็กชายจักรพงษ์  ทองดีนอก
3. เด็กชายศราวุฒิ  ทองดีนอก
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มูลศรี
2. นางสาวพรนภา  สงนอก
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาตรี  บุญวิจิตร
2. นายธนวัฒน์  การนอก
3. นายอภิรักษ์  ใต้ชัยภูมิ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มูลศรี
2. นางสมภาร  มูลศรี
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  บดไธสง
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ผันกลาง
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใต้ชัยภูมิ
 
1. นางอดิภา  ผลจันทร์
 
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิษณุ  เสนนอก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  การบรรจง
 
1. นางสาวปิยะนุช  โทนะหงษา
2. นางจารุณี   หอมทอง