สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤตภาส  สำแดงฤทธิ์
2. นางสาวกัญญาพัชร  อิ่นอ่อน
3. เด็กชายพีรพล  สินสวัสดิ์
4. นายภัสกร  สุขสงกลาง
5. นายศราวุฒิ  ช่วยจันทึก
6. นางสาวศิรภัสสร  แดนกาไสย
7. นางสาวสิริมุกมณี  น้อยสีมา
8. นางสาวสุจิตรา  ทามาศ
9. นางสาวสุภาพร  ทามาศ
10. นายอนุชา  สร้างไร่
 
1. นางสาววิชุดา  ศรีนาค
2. นางสาวอมรรัตน์  บัวจันทึก
3. นางสาวอรพรรณ  พลศรี