สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ปาน
 
1. นางสาวธัญญา   ธัญญรัตนาทิตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวรสสุคนธ์  ไพรสว่าง
 
1. นางสาวธัญญา   ธัญญรัตนาทิตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  ส้มดี
2. เด็กชายณัฐพล  กาแสงพงษ์
 
1. นางสาวธัญญา  ธัญญรัตนาทิตย์
2. นายวัชรวิชญ์   เรืองประโคน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวรุญทิพย์  เกือบพิมาย
 
1. นางสาววิชุดา  ศรีนาค
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธัญสุดา  ซอสูงเนิน
 
1. นายนัฐพล  ปักเคยะกา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ตลันดา
2. นายศราวุธ  เจนหนองแวง
 
1. นางสาววิชุดา  ศรีนาค
2. นายนัฐพล  ปักเคยะกา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภาวิณี  ทะคำวงษ์
 
1. นางสาววิชุดา  ศรีนาค
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจารวี  เกิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงสมปราถนา  ศิริครบุรี
3. เด็กหญิงเกศกนก  จินัมย์
 
1. นายยศพล  ศรีทอง
2. นางสาวอรพรรณ  พลศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 42.67 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงญานิศา   ทองสีมา
2. เด็กหญิงนงนภัทร   คำวีระ
3. เด็กหญิงอภิญาดา   อำพริ้ง
 
1. นายธวัช  ลาโภ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชวรรณ  มณีเขียว
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุนทร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สระกลาง
4. เด็กหญิงบุญฑริกา  นันทใจ
5. เด็กหญิงเพ็ญประภา  พวงลัดดา
 
1. นายนฤดล  คลังชำนาญ
2. นางสาวอดิวรรณ  พรมนัส
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 7 1. นางสาวจันทิมา  คำจันทึก
2. นางสาวณัฐพร  นวลหอม
3. นางสาวธรภรณ์  ปุณฑริกกุล
4. นางสาวรุ่งนภา  เชื้อวงศ์
5. นางสาววิลัยพร  โภชน์พรมราช
 
1. นายนฤดล  คลังชำนาญ
2. นางสาวอดิวรรณ  พรมนัส
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีวงค์เดือน
 
1. นางสาวอดิวรรณ  พรมนัส
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 1. นางสาวจันธิมา  ทวีนันท์
 
1. นางสาวอดิวรรณ  พรมนัส
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัญญา  โฉดงูเหลือม
2. เด็กหญิงมุฑิตา  แท่นเต
 
1. นางสาววราพร  วรสีหะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เชื้อจันทึก
 
1. นางสาววราพร  วรสีหะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุษบา  จั่วจันทึก
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ร้อยจันทึก
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤตภาส  สำแดงฤทธิ์
2. นางสาวกัญญาพัชร  อิ่นอ่อน
3. เด็กชายพีรพล  สินสวัสดิ์
4. นายภัสกร  สุขสงกลาง
5. นายศราวุฒิ  ช่วยจันทึก
6. นางสาวศิรภัสสร  แดนกาไสย
7. นางสาวสิริมุกมณี  น้อยสีมา
8. นางสาวสุจิตรา  ทามาศ
9. นางสาวสุภาพร  ทามาศ
10. นายอนุชา  สร้างไร่
 
1. นางสาววิชุดา  ศรีนาค
2. นางสาวอมรรัตน์  บัวจันทึก
3. นางสาวอรพรรณ  พลศรี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงอำไพพร  มุขจร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คูณขุนทด
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาววชิราภรณ์  แท่นเต
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คูณขุนทด
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนันต์ทิพย์  เกือบพิมาย
2. เด็กหญิงเจนใจ  ทิพย์ประเสริฐ
3. นางสาวเบญจมาศ  เงาโพธิ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คูณขุนทด
2. นางสาวอดิวรรณ  พรมนัส