สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวรุญทิพย์  เกือบพิมาย
 
1. นางสาววิชุดา  ศรีนาค
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธัญสุดา  ซอสูงเนิน
 
1. นายนัฐพล  ปักเคยะกา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภาวิณี  ทะคำวงษ์
 
1. นางสาววิชุดา  ศรีนาค
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจารวี  เกิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงสมปราถนา  ศิริครบุรี
3. เด็กหญิงเกศกนก  จินัมย์
 
1. นายยศพล  ศรีทอง
2. นางสาวอรพรรณ  พลศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 42.67 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงญานิศา   ทองสีมา
2. เด็กหญิงนงนภัทร   คำวีระ
3. เด็กหญิงอภิญาดา   อำพริ้ง
 
1. นายธวัช  ลาโภ