สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ปาน
 
1. นางสาวธัญญา   ธัญญรัตนาทิตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวรสสุคนธ์  ไพรสว่าง
 
1. นางสาวธัญญา   ธัญญรัตนาทิตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  ส้มดี
2. เด็กชายณัฐพล  กาแสงพงษ์
 
1. นางสาวธัญญา  ธัญญรัตนาทิตย์
2. นายวัชรวิชญ์   เรืองประโคน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ตลันดา
2. นายศราวุธ  เจนหนองแวง
 
1. นางสาววิชุดา  ศรีนาค
2. นายนัฐพล  ปักเคยะกา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชวรรณ  มณีเขียว
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุนทร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สระกลาง
4. เด็กหญิงบุญฑริกา  นันทใจ
5. เด็กหญิงเพ็ญประภา  พวงลัดดา
 
1. นายนฤดล  คลังชำนาญ
2. นางสาวอดิวรรณ  พรมนัส
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เชื้อจันทึก
 
1. นางสาววราพร  วรสีหะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุษบา  จั่วจันทึก
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ร้อยจันทึก
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงอำไพพร  มุขจร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คูณขุนทด