สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 7 1. นางสาวจันทิมา  คำจันทึก
2. นางสาวณัฐพร  นวลหอม
3. นางสาวธรภรณ์  ปุณฑริกกุล
4. นางสาวรุ่งนภา  เชื้อวงศ์
5. นางสาววิลัยพร  โภชน์พรมราช
 
1. นายนฤดล  คลังชำนาญ
2. นางสาวอดิวรรณ  พรมนัส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีวงค์เดือน
 
1. นางสาวอดิวรรณ  พรมนัส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 1. นางสาวจันธิมา  ทวีนันท์
 
1. นางสาวอดิวรรณ  พรมนัส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัญญา  โฉดงูเหลือม
2. เด็กหญิงมุฑิตา  แท่นเต
 
1. นางสาววราพร  วรสีหะ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนันต์ทิพย์  เกือบพิมาย
2. เด็กหญิงเจนใจ  ทิพย์ประเสริฐ
3. นางสาวเบญจมาศ  เงาโพธิ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คูณขุนทด
2. นางสาวอดิวรรณ  พรมนัส