สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พูนพรมราช
 
1. นางสาวชนม์วิกร  วรรณวิกรม์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวพันธาทิพย์  แก้วสำโรง
 
1. นางสาวชนม์วิกร  วรรณวิกรม์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชฎา  กัณหเนตร
 
1. นางสาวชนม์วิกร  วรรณวิกรม์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายปฏิภาณ  ตุ่นสูงเนิน
 
1. นางสาวชนม์วิกร  วรรณวิกรม์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิระประภา  โทฮาด
 
1. นางสาวเชอรี่  แสงพรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจวงจันทร์  บ่อไทย
 
1. นางสาวเชอรี่  แสงพรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  เฉิดไธสง
 
1. นางสาวสุวารี  ดอนจังหรีด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวโสธราวดี  ทวีสิน
 
1. นางสาวสุวารี  ดอนจังหรีด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายสุริยา  คัมภีร์
 
1. นางสาวเชอรี่  แสงพรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมพร  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวสุวารี  ดอนจังหรีด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภารัตน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงภาวิณี  รัตนวงค์
 
1. นางสาวเชอรี่  แสงพรม
2. นางสาวชนม์วิกร  วรรณวิกรม์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุปผาสวรรค์  โทสูงเนิน
2. นางสาววรรณวิสา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวสุวารี  ดอนจังหรีด
2. นางสาวเชอรี่  แสงพรม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายศราวุฒิ  จันทร์สะอาด
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตุทม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 4 1. นางสาววันนิสา  พรมชัย
 
1. นางสาววาสนา  มิตตะขบ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอดิศร  สุภา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตุทม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญา  มาลี
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วกัณหา
 
1. นายพรพนม  โพธิ์พะเนาว์
2. นางสาววาสนา  มิตตะขบ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุรพิธ  จิตตรง
 
1. นายพรพนม  โพธิ์พะเนาว์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  นิลดีสระน้อย
2. เด็กชายภาณุพงษ์  นพทัน
3. เด็กหญิงไอรดา  เทศอรุณ
 
1. นางสาวสุวรีย์  สังสุทธิพงศ์
2. นายนิพนธ์  จุ้ยทองหลาง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรา  เจตนาสระน้อย
2. นางสาวสุพันสา  เผ่าภูเขียว
3. นางสาวอนิฌา  กรดสูงเนิน
 
1. นางสาวสุวรีย์  สังสุทธิพงศ์
2. นางมนธิรา  ชมโคกกรวด
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุลีพร  นาคเกตุ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  บริบูรณ์
3. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  คำโพธิ์แสง
 
1. นางสาวสุวรีย์  สังสุทธิพงศ์
2. นางมนธิรา  ชมโคกกรวด
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  ชิดขุนทด
2. นายศุภณัฐ  ปันแดง
3. นายสันติภาพ  ศาสิริ
 
1. นายเจตพงษ์  โสภา
2. นายพรพนม  โพธิ์พะเนาว์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บมขุนทด
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ละมุดตะคุ
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ผลบุญ
4. เด็กหญิงศศิวิมล  บัญชา
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  รอดนอก
 
1. นางสาวคนึงนิต  ถินสูงเนิน
2. นางสาวแววตา  กุ้งมะเลิง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 1. นางสาวชุติมา  ธรรมเที่ยง
2. นางสาวรัชนีกร  เลียนอย่าง
3. นางสาวสุพรรษา  ใหญ่ปราจีน
4. นางสาวอังคนา  สระก้อม
5. นางสาวเจนจิรา  ลาดนอก
 
1. นางสาวแววตา  กุ้งมะเลิง
2. นายนเรศ  อนาตเนตร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 5 1. เด็กชายภูรภา  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงลลิตา  จันทะดวง
 
1. นางสาวคนึงนิต  ถินสูงเนิน
2. นางสาวแววตา  กุ้งมะเลิง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายชนะไชย  ชัยเสน
2. นางสาวศรีวตาภร์  อุ่นศรี
 
1. นางสาวคนึงนิต  ถินสูงเนิน
2. นางสาวแววตา  กุ้งมะเลิง
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงไพลิน  กอฟัก
 
1. นายสายัณห์  พันธุ์บัว
2. นายประชา  ปราชญาภาณุชาติ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวกรรณิกา  เปลนากลาง
2. นางสาวศิริลักษณ์  ปลื้มกลาง
 
1. นายสายัณห์  พันธุ์บัว
2. นายประชา  ปราชญาภาณุชาติ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวภาวิณี  ดียิ่ง
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงวราพร  ชูชีพ
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวธันชนก  ภู่ตะขบ
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงไพจิตร  ชูรส
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวสุพรรษา  สีมาเคน
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายสมรส  พิรักษา
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันโทวาท
2. เด็กหญิงตรีดาว  อุสูงเนิน
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายวุฒิภัทร  มุ่งอ้อมกลาง
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวปริยากร  แกรพิมาย
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสราวุฒิ  จันทร์เนตร
 
1. นางรัตติกานต์  อนาตเนตร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงยุวดี  ศรีพล
 
1. นางรัตติกานต์  อนาตเนตร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 6 1. นางสาวเจนจิรา  วงศ์ชาญศรี
 
1. นางรัตติกานต์  อนาตเนตร
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณทิพย์  จำเริญรักษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แรดไธสง
3. นายสุวิรักษ์  เปียสูงเนิน
4. นางสาวอรฑรีพรรณ  อริยเดช
5. เด็กหญิงเมธาวี   เชียงใหม่
 
1. นายนเรศ  อนาตเนตร
2. นางรัตติกานต์  อนาตเนตร
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริศนา  ดีใจ
2. เด็กชายเอกลักษณ์  โพธิ์มินทร์
3. เด็กหญิงแพรวา  เวชยันต์
 
1. นางสาวอภิญญา   สมน้อย
2. นายสมภพ  ชินณรงค์
 
42 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณ์ปกรณ์  พลนำ
2. นางสาวณัฐพร  เอกเจริญ
3. นายธวัชชัย  บัวประทุม
 
1. นางสาวอภิญญา   สมน้อย
2. นางสาวแววตา  กุ้งมะเลิง
 
43 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีสุภิรมย์
2. นางสาวปวริศา  พูนพรมราช
3. นางสาวสายฝน  เพ็งวึก
 
1. นางอรุณศรี  เอ็นดู