สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายศราวุฒิ  จันทร์สะอาด
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตุทม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 4 1. นางสาววันนิสา  พรมชัย
 
1. นางสาววาสนา  มิตตะขบ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอดิศร  สุภา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตุทม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงไพลิน  กอฟัก
 
1. นายสายัณห์  พันธุ์บัว
2. นายประชา  ปราชญาภาณุชาติ