สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พูนพรมราช
 
1. นางสาวชนม์วิกร  วรรณวิกรม์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวพันธาทิพย์  แก้วสำโรง
 
1. นางสาวชนม์วิกร  วรรณวิกรม์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิระประภา  โทฮาด
 
1. นางสาวเชอรี่  แสงพรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  เฉิดไธสง
 
1. นางสาวสุวารี  ดอนจังหรีด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวโสธราวดี  ทวีสิน
 
1. นางสาวสุวารี  ดอนจังหรีด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายสุริยา  คัมภีร์
 
1. นางสาวเชอรี่  แสงพรม
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  นิลดีสระน้อย
2. เด็กชายภาณุพงษ์  นพทัน
3. เด็กหญิงไอรดา  เทศอรุณ
 
1. นางสาวสุวรีย์  สังสุทธิพงศ์
2. นายนิพนธ์  จุ้ยทองหลาง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุลีพร  นาคเกตุ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  บริบูรณ์
3. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  คำโพธิ์แสง
 
1. นางสาวสุวรีย์  สังสุทธิพงศ์
2. นางมนธิรา  ชมโคกกรวด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงไพจิตร  ชูรส
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวสุพรรษา  สีมาเคน
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายสมรส  พิรักษา
 
1. นายศรีควง  แสงพรม