สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชฎา  กัณหเนตร
 
1. นางสาวชนม์วิกร  วรรณวิกรม์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายปฏิภาณ  ตุ่นสูงเนิน
 
1. นางสาวชนม์วิกร  วรรณวิกรม์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจวงจันทร์  บ่อไทย
 
1. นางสาวเชอรี่  แสงพรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภารัตน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงภาวิณี  รัตนวงค์
 
1. นางสาวเชอรี่  แสงพรม
2. นางสาวชนม์วิกร  วรรณวิกรม์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญา  มาลี
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วกัณหา
 
1. นายพรพนม  โพธิ์พะเนาว์
2. นางสาววาสนา  มิตตะขบ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  ชิดขุนทด
2. นายศุภณัฐ  ปันแดง
3. นายสันติภาพ  ศาสิริ
 
1. นายเจตพงษ์  โสภา
2. นายพรพนม  โพธิ์พะเนาว์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.67 เงิน 5 1. เด็กชายภูรภา  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงลลิตา  จันทะดวง
 
1. นางสาวคนึงนิต  ถินสูงเนิน
2. นางสาวแววตา  กุ้งมะเลิง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายชนะไชย  ชัยเสน
2. นางสาวศรีวตาภร์  อุ่นศรี
 
1. นางสาวคนึงนิต  ถินสูงเนิน
2. นางสาวแววตา  กุ้งมะเลิง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวกรรณิกา  เปลนากลาง
2. นางสาวศิริลักษณ์  ปลื้มกลาง
 
1. นายสายัณห์  พันธุ์บัว
2. นายประชา  ปราชญาภาณุชาติ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวภาวิณี  ดียิ่ง
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงวราพร  ชูชีพ
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวธันชนก  ภู่ตะขบ
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันโทวาท
2. เด็กหญิงตรีดาว  อุสูงเนิน
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายวุฒิภัทร  มุ่งอ้อมกลาง
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวปริยากร  แกรพิมาย
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสราวุฒิ  จันทร์เนตร
 
1. นางรัตติกานต์  อนาตเนตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงยุวดี  ศรีพล
 
1. นางรัตติกานต์  อนาตเนตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 6 1. นางสาวเจนจิรา  วงศ์ชาญศรี
 
1. นางรัตติกานต์  อนาตเนตร