สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมพร  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวสุวารี  ดอนจังหรีด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุปผาสวรรค์  โทสูงเนิน
2. นางสาววรรณวิสา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวสุวารี  ดอนจังหรีด
2. นางสาวเชอรี่  แสงพรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุรพิธ  จิตตรง
 
1. นายพรพนม  โพธิ์พะเนาว์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรา  เจตนาสระน้อย
2. นางสาวสุพันสา  เผ่าภูเขียว
3. นางสาวอนิฌา  กรดสูงเนิน
 
1. นางสาวสุวรีย์  สังสุทธิพงศ์
2. นางมนธิรา  ชมโคกกรวด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บมขุนทด
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ละมุดตะคุ
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ผลบุญ
4. เด็กหญิงศศิวิมล  บัญชา
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  รอดนอก
 
1. นางสาวคนึงนิต  ถินสูงเนิน
2. นางสาวแววตา  กุ้งมะเลิง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 1. นางสาวชุติมา  ธรรมเที่ยง
2. นางสาวรัชนีกร  เลียนอย่าง
3. นางสาวสุพรรษา  ใหญ่ปราจีน
4. นางสาวอังคนา  สระก้อม
5. นางสาวเจนจิรา  ลาดนอก
 
1. นางสาวแววตา  กุ้งมะเลิง
2. นายนเรศ  อนาตเนตร
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณทิพย์  จำเริญรักษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แรดไธสง
3. นายสุวิรักษ์  เปียสูงเนิน
4. นางสาวอรฑรีพรรณ  อริยเดช
5. เด็กหญิงเมธาวี   เชียงใหม่
 
1. นายนเรศ  อนาตเนตร
2. นางรัตติกานต์  อนาตเนตร
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริศนา  ดีใจ
2. เด็กชายเอกลักษณ์  โพธิ์มินทร์
3. เด็กหญิงแพรวา  เวชยันต์
 
1. นางสาวอภิญญา   สมน้อย
2. นายสมภพ  ชินณรงค์
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณ์ปกรณ์  พลนำ
2. นางสาวณัฐพร  เอกเจริญ
3. นายธวัชชัย  บัวประทุม
 
1. นางสาวอภิญญา   สมน้อย
2. นางสาวแววตา  กุ้งมะเลิง
 
10 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีสุภิรมย์
2. นางสาวปวริศา  พูนพรมราช
3. นางสาวสายฝน  เพ็งวึก
 
1. นางอรุณศรี  เอ็นดู