สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปะระทัง
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  พันธุรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวศศิประภา  ทองโคตร
 
1. นางศรีนวล  แดงประพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จี่กลาง
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  พันธุรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวสุกัญญา  ช่างยา
 
1. นางศรีนวล  แดงประพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสุพัฒสรณ์  พลเสน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ปุริมาโน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 13 1. นายอดิศักดิ์  ปัตตานัง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ปุริมาโน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงยชนา  แก้วขวัญ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  กองโคกกรวด
 
1. นายกิตติพงษ์  นวลสาย
2. นางจินตนา  สุขรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 1. นายธนากร  อัปกาญจน์
 
1. นายกิตติพงษ์  นวลสาย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธีรภัทร  โสภาบุญ
 
1. นางจินตนา  สุขรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวภัทราพร  กูบโคกกรวด
 
1. นางจินตนา  สุขรี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจิรนันท์  นิลสูงเนิน
2. นางสาวพัชรภรณ์  มุลมองมี
3. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวไพศานต์  บุรีขันธ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.4 เงิน 6 1. นางสาวจิรวรรณ  จันทร์งาม
2. นางสาววรัญญา  ปุยไธสง
3. นางสาวสุรัสวดี  นาคนิล
 
1. นางสาวทองสุข  ภูมิวงศ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  คำษาวงศ์
2. เด็กชายพัทธพล  พลดงนอก
3. เด็กชายสหัสวรรษ  สังฆะมณี
 
1. นางสาวแก้วกานต์  กรองเห็น
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาวทักษภรณ์  เพียงเท
2. นางสาวศิริกัญญา  สอนศรี
3. นางสาวอินทิรา  จันทะมนตรี
 
1. นางสาวแก้วกานต์  กรองเห็น
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดั่ง
2. เด็กชายอทิตย์  อุปมา
 
1. นางรัตนาภรณ์  อนิวรรตน์วงศ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มั่งมี
2. นายนภัสกร  สารฟอง
 
1. นางรัตนาภรณ์  อนิวรรตน์วงศ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงอัมพร  สุลัยมาน
 
1. นายเธียรกฤษณ์  บูรณ์เจริญดำรง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริกัญญา  สอนศรี
 
1. นางสาวแก้วกานต์  กรองเห็น
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มูลจิต
2. เด็กชายวีรยุทธ  กุเวสา
 
1. นางสาววรรณภา  ไปรแดน
2. นางสาวกาญจนา  ทวีพงษ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายคีรีบูรณ์  อุดรแดน
2. นายณัชพล  ปัตถา
 
1. นางสาววรรณภา  ไปรแดน
2. นางสาวกาญจนา  ทวีพงษ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  แก้วนอก
2. เด็กชายอนุชิต  ไชยแสง
 
1. นายสมหมาย  อัลมาตย์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายปิยะราช  เตียนศรี
2. นายอดิศร  ดั้นด้น
 
1. นายสมหมาย  อัลมาตย์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชากร  ศรีพลนอก
2. นางสาวสุภณิดา  พิมพา
3. นางสาวอภิภาพร  พึ่งพา
 
1. นางสาวอัญชลี  พันธ์เถร
2. นางสาวกาญจนา  ทวีพงษ์