สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสุพัฒสรณ์  พลเสน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ปุริมาโน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 13 1. นายอดิศักดิ์  ปัตตานัง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ปุริมาโน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 1. นายธนากร  อัปกาญจน์
 
1. นายกิตติพงษ์  นวลสาย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธีรภัทร  โสภาบุญ
 
1. นางจินตนา  สุขรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจิรนันท์  นิลสูงเนิน
2. นางสาวพัชรภรณ์  มุลมองมี
3. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวไพศานต์  บุรีขันธ์