สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปะระทัง
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  พันธุรา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงยชนา  แก้วขวัญ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  กองโคกกรวด
 
1. นายกิตติพงษ์  นวลสาย
2. นางจินตนา  สุขรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.4 เงิน 6 1. นางสาวจิรวรรณ  จันทร์งาม
2. นางสาววรัญญา  ปุยไธสง
3. นางสาวสุรัสวดี  นาคนิล
 
1. นางสาวทองสุข  ภูมิวงศ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายคีรีบูรณ์  อุดรแดน
2. นายณัชพล  ปัตถา
 
1. นางสาววรรณภา  ไปรแดน
2. นางสาวกาญจนา  ทวีพงษ์