สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวภัทราพร  กูบโคกกรวด
 
1. นางจินตนา  สุขรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  คำษาวงศ์
2. เด็กชายพัทธพล  พลดงนอก
3. เด็กชายสหัสวรรษ  สังฆะมณี
 
1. นางสาวแก้วกานต์  กรองเห็น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาวทักษภรณ์  เพียงเท
2. นางสาวศิริกัญญา  สอนศรี
3. นางสาวอินทิรา  จันทะมนตรี
 
1. นางสาวแก้วกานต์  กรองเห็น
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงอัมพร  สุลัยมาน
 
1. นายเธียรกฤษณ์  บูรณ์เจริญดำรง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริกัญญา  สอนศรี
 
1. นางสาวแก้วกานต์  กรองเห็น
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  แก้วนอก
2. เด็กชายอนุชิต  ไชยแสง
 
1. นายสมหมาย  อัลมาตย์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายปิยะราช  เตียนศรี
2. นายอดิศร  ดั้นด้น
 
1. นายสมหมาย  อัลมาตย์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชากร  ศรีพลนอก
2. นางสาวสุภณิดา  พิมพา
3. นางสาวอภิภาพร  พึ่งพา
 
1. นางสาวอัญชลี  พันธ์เถร
2. นางสาวกาญจนา  ทวีพงษ์