สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอรพิน  กีบขุนทด
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิถี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 1. นายธนากร  กีบขุนทด
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิถี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวธัญพิชชา  เทียนขุนทด
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิถี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  เหมือนจันทึก
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิถี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปาริฉัตต์  วงสีวอ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิถี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10.75 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ตงจิว
 
1. นางปิยวรรณ  มุ่งเกี่ยวกลาง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุภาพร  กวกขุนทด
 
1. นางปิยวรรณ  มุ่งเกี่ยวกลาง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพัณณิตา  จันทร์สร
2. นายศรายุทธ  โพธิ์ทรง
3. นางสาวอรอนงค์  บีกขุนทด
 
1. นางสาวฉัตฑริกา  ปุยละเทิม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชลิษา  คูณขุนทด
2. นางสาวพาฝัน  เกรงขุนทด
3. นางสาวเกวลิน  โฉสูงเนิน
 
1. นางสาวฉัตฑริกา  ปุยละเทิม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  คงสตรี
2. เด็กชายนิธิกร  กวกขุนทด
 
1. นายวัชรพล  กูกขุนทด
2. นางจันทร์เพ็ญ  กูกขุนทด
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริณญา  มธุโป
2. นายอนาวิล  พิณสระเท้า
 
1. นายวัชรพล  กูกขุนทด
2. นางจันทร์เพ็ญ  กูกขุนทด
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเจตนรินทร์  แสนพรม
 
1. นางพรทิพย์  กาบขุนทด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวนุชจรี  แกมขุนทด
 
1. นางพรทิพย์  กาบขุนทด
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  แก้วลี
2. เด็กชายธนากร  โสภารักษ์
 
1. นางสาววราพร  เมียบขุนทด
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวบุษราคัม  มณีขัติย์
2. นายศิริชัย  โชมขุนทด
 
1. นางสาววราพร  เมียบขุนทด