สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 1. นายธนากร  กีบขุนทด
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิถี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปาริฉัตต์  วงสีวอ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิถี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10.75 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ตงจิว
 
1. นางปิยวรรณ  มุ่งเกี่ยวกลาง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุภาพร  กวกขุนทด
 
1. นางปิยวรรณ  มุ่งเกี่ยวกลาง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 1. นางสาวพัณณิตา  จันทร์สร
2. นายศรายุทธ  โพธิ์ทรง
3. นางสาวอรอนงค์  บีกขุนทด
 
1. นางสาวฉัตฑริกา  ปุยละเทิม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชลิษา  คูณขุนทด
2. นางสาวพาฝัน  เกรงขุนทด
3. นางสาวเกวลิน  โฉสูงเนิน
 
1. นางสาวฉัตฑริกา  ปุยละเทิม