สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  คงสตรี
2. เด็กชายนิธิกร  กวกขุนทด
 
1. นายวัชรพล  กูกขุนทด
2. นางจันทร์เพ็ญ  กูกขุนทด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริณญา  มธุโป
2. นายอนาวิล  พิณสระเท้า
 
1. นายวัชรพล  กูกขุนทด
2. นางจันทร์เพ็ญ  กูกขุนทด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวนุชจรี  แกมขุนทด
 
1. นางพรทิพย์  กาบขุนทด
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวบุษราคัม  มณีขัติย์
2. นายศิริชัย  โชมขุนทด
 
1. นางสาววราพร  เมียบขุนทด