สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชดพรมราช
 
1. นางจุฑารัตน์  พิมพ์ไทยสง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 45.2 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชญานิษฎ์  ช่วยงาน
 
1. นายพงศ์ธนัท  ยอดครุฑ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกัณฐิกา  สาอุด
 
1. นายพงศ์ธนัท  ยอดครุฑ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงต้นฝน  ประภาวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงปอรรัตน์  งามสง่า
 
1. นางสาววรัชยา  ถามูลเลศ
2. นายกฤตย์  คงสิม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรียันต์
 
1. นางสาววรัชยา  ถามูลเลศ