สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธราเทพ  กวดสำโรง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยจิตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 4 1. นางสาวชนัญญา  กุดโต้
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยจิตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงวิภาดา  บุญธรรม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยจิตร
2. นางสาวชุติมณฑน์  ถมกิ่ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวณัฐธยาน์  มาลา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยจิตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเดช
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยจิตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ยิ่งนอก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยจิตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกัลยา  ไชยศรีหา
2. เด็กหญิงวิศรุตา  นึกงาม
3. เด็กชายอดิเทพ  สุระพินิจ
 
1. นางสาววัชราภร  ทานาวัน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13.75 เข้าร่วม 8 1. นางสาวปนัดดา  ถุงกิ่ง
2. นางสาวอรทัย  ดอกสันเทียะ
3. นางสาวอัญชลีพร  สายเจริญ
 
1. นางสาวอัมมอญ  พันธุ์จรุง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชดพรมราช
 
1. นางจุฑารัตน์  พิมพ์ไทยสง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 45.2 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชญานิษฎ์  ช่วยงาน
 
1. นายพงศ์ธนัท  ยอดครุฑ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกัณฐิกา  สาอุด
 
1. นายพงศ์ธนัท  ยอดครุฑ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงต้นฝน  ประภาวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงปอรรัตน์  งามสง่า
 
1. นางสาววรัชยา  ถามูลเลศ
2. นายกฤตย์  คงสิม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรียันต์
 
1. นางสาววรัชยา  ถามูลเลศ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิตา  เคียงสันเทียะ
2. นายนนท์ธวัช  ชินวัฒนะไพศาล
 
1. นางพัทธ์ธีรา  เอ็ดเวิร์ดส์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายชานน  ลาดบัติ
2. นางสาวสุพรรณประภา  กัลยา
 
1. นางพัทธ์ธีรา  เอ็ดเวิร์ดส์