สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธราเทพ  กวดสำโรง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยจิตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 4 1. นางสาวชนัญญา  กุดโต้
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สร้อยจิตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกัลยา  ไชยศรีหา
2. เด็กหญิงวิศรุตา  นึกงาม
3. เด็กชายอดิเทพ  สุระพินิจ
 
1. นางสาววัชราภร  ทานาวัน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13.75 เข้าร่วม 8 1. นางสาวปนัดดา  ถุงกิ่ง
2. นางสาวอรทัย  ดอกสันเทียะ
3. นางสาวอัญชลีพร  สายเจริญ
 
1. นางสาวอัมมอญ  พันธุ์จรุง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 45.2 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชญานิษฎ์  ช่วยงาน
 
1. นายพงศ์ธนัท  ยอดครุฑ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกัณฐิกา  สาอุด
 
1. นายพงศ์ธนัท  ยอดครุฑ